Återvinningens klimatnytta

Materialåtervinning av avfall från uttjänta produkter till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändningen.

Om du vill veta vilken koldioxidbesparing återvinning och användning av olika råvaror ger så klicka här.

Beräkningsunderlaget baseras på rapporten Climate Benefits of Material Recycling - Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Rapporten och sammanfattningar finns till höger.

Faktorer för att beräkna klimatnytta från materialåtervinning jämfört med användning av ny råvara
Utsläppen av växthusgaser vid materialåtervinning är betydligt lägre jämfört med utsläpp vid produktion av ny råvara. För exempelvis aluminium är utsläppen 96 procent lägre om återvunnet material används än för produktion av ny råvara. Klimatnyttan för aluminium beräknas genom att skillnaden i växthusgasutsläpp per kg material (10,6) multipliceras med den mängd material som hanteras (i kg).

Klimatnytta med materialåtervinning jämfört med produktion från ny råvara för olika material

Material Kg CO2-ekvivalenter
per kg material
Procent minskade
CO2-utsläpp
Glas 0,4 41 %
Aluminium 10,6 96 %
Stål 2,1 87 %
Plast 0,8 37 %
Papper och kartong 0,4 37 %
Organiskt avfall (kompostering) 0,02 27 %
Organiskt avfall (rötning) 0,07 87 %

 

Faktorer för att beräkna skillnaden i utsläpp mellan materialåtervinning och förbränning av olika typer av avfall
Materialåtervinning ger betydligt lägre utsläpp än förbränning av avfallet. För att de två alternativen ska vara jämförbara har ett bredare systemperspektiv tillämpats där båda alternativen ger lika mycket råvaror och energi. För exempelvis plast och organiskt avfall till rötning är utsläppen mer än 50 procent lägre vid materialåtervinning jämfört med förbränningsalternativet. För att räkna ut klimatnyttan för plast multipliceras skillnaden i växthusgasutsläpp per kg material (2,7) med den mängd material som hanteras (i kg). Det är viktigt att betona att det endast är en återvinningsloop som har beräknats för varje material. Papper kan återvinnas upp till 6 gånger och materialen har därmed större klimatnytta ju fler gånger de kan återvinnas.

Klimatnytta med materialåtervinning och separat energitillförsel jämfört med förbränning och produktion från ny råvara*

Material Kg CO2-ekvivalenter
per kg material
Procent minskade
CO2-utsläpp
Plast 2,7 55 %
Papper och kartong 0,1 6 %
Organiskt avfall (kompostering) 0,03 21 %
Organiskt avfall (rötning) 0,09 54 %

* Alternativet ”materialåtervinning och separat energitillförsel” ger här lika mycket råvaror
och energi som alternativet ”förbränning och produktion från ny råvara”